موزیک پلیر

My blue Queendom - 45
My blue Queendom
کلمات کلمات کلمات کلمات
جملات کلمات جملات کلمات جملات کلمات
سکوت... سکوت مطلق..
..
..
حروف حروف حروف
کلمات کلمات کلمات
جملات قاطی پاتی. کلمات بدون معنی.
تمام اتفاقاتی که افتاده.
جملاتی که در چت ها گفته ام
کلماتی که روزهای قبل از دهنم خارج شده اند
سکوت...
..
آنها آنها آنها.
جملاتی که انها به من گفتند...
کلماتی که به من فرستادند.
حرفهایی که شنیدم.
صداهای بدون معنی...
....
سرم سرشار از جملات است. زبانم مدام خواهش میکند که حرف بزند. دهنم نزدیک است التماس کند. گوشم از شدت کلمات در سرم سوت میکشد. اما لبهایم لجوجانه بسته میمانند. لجوجانه میبندم برای اولین بار. برای اولین بار وقتی بهم میگویند خفه شو یا ساکت بمون بهم برمیخورد. برای اولین بار نشان میدهم که گوش میکنم. همانطوری گوش میدهم که از من میخواستند. همانظوری که همه میگفتند. مغزم فریاد میکشد گوش نده. زبانم تلاش میکند برنده شود. قلبم میگوید این مدل تو نیست. تو از ان قماشی نیستی که سکوت کنند. تو از ان قماشی نیستی که هرحرفیو بگذاری بزنند. از ان قماشی نیستی که با حرف نزدنت خود حقیقی ات را نشان دهی. داری خود را لو میدهی.  دارند میفهمند ناراختی. بالاخره میفهمند که تو چه شکلی هستی.
ولی همچنان دندانهایم را روی هم فشار میدهم که حرف نزنم. با تمام توانم فشار میدهم. دندانهایم درد میگیرند. اهمیت ندارد. دندانهایم را فشار میدهم از شدت خشم و غم. آنها نفهمیدند. کسی معنی یک هفته سکوت را هم نمیفهمد. کسی اهمیت هم نمیدهد. اینگونه جذاب تری. اینگونه لازم نیست حرفهای چرت و پرت تو راجع هر موضوعی را گوش کنند. اینگونه همه جا ارام است. اینگونه کسی جا نمیخورد و کسی هم هرروز لازم نیست نگران سوپرایز شدن باشد. بدون تلاشهای تو برای خوشحال کردن دیگران ،دیگران خوشحال ترند ...
دندانهایم را فشار میدهم و تلاش میکنم جلو این جملات را بگیرم... جیغ میکشم. دستهایم را روی گوشم میگذارم.
بس کنید... بس کنید... بفهمید... بفهمید... بفهمید...همه چیز گفتنی نیست... بفهمید بفهمید بفهمید...
خفه شوید... خفه شوید... حرفهای من مهمتر از حرفهای شما بودند....
حرفهایی که پشت دندانهای بسته ام ماندند. و قورتشان دادم. و هرگز ....دوباره...  به  ...دهانم.... نزدیک  ...هم .... نخواهند... شد.
بس است بس است بسهههه...
دوباره جیغ میزنم.... گریه ام میگیرد... اهنگ را قطع میکنم... اینقدر به موضوعات سطحی فکر نکنیدددد... خسته شدم... گریه ام تشدید میشود... حتی نمیدانم چرا دارم گریه میکنم... ولی میدانم کلمات درونم نمیتوانند تحمل کنند... مجبورم گریه کنم که به نحوی ارام بگیرند. مجبورم دندانهایم را فشار دهم... مجبورم موهایم را فشار دهم. مجبورم لبم را گاز بگیرم... انقدر که گاهی زخم میشود... 
کلمات نگفته از کلماتی که میگویم مهمترند...
کلمات کلمات کلمات...
جملات جملات جملات...
خودتان خفه شوید گاهی.


نظرات: ⒡⒜⒯⒠⒨⒠(♥‿♥) جالب و عالی ...
حرف دلم رو میزد ... من اینقدر که نمیتونم حرفام رو بگم شب به خرگوشم میگم ):
یعنی اینقدر تنهام ...
وقتایی که خرگوشم خوابه با خرس گنه روی تختم حرف میزنم اینقدر مغزم پره که من به حالت سطحی میخوابم و چشمام بستش ولی ذهنم بیداره و مشغول کاره ...برای همین اگه من رو بیدار نکنن 24 ساعت هم شده خوابم
اینقدر عصبی هم هستم که نمیتونم بگم که میگرن گرفتم .. چشمام ضعیف تر شده و شبها اینقدر دندان هایم رو به هم فشار میدم که صبح ها به سختی صبحانه میخورم ):
کلماااات نگفته مهم تر از گفته ها هستن
بفهمید بفهمید بفهمید
درک کنید درک کنید درک کنید
ارسال شده در سه شنبه 30 مرداد 1397 03:21 ب.ظ
اره دقیقا دقیقا دقیقاااا Y.A.S.S.I
tahoo:| یاسی.... باز چی شده؟!
چرا یهو دوباره دپ شدی؟
کسی چیزی گفته..
اگر خواستی باهام درد و دل کن...
ارسال شده در دوشنبه 29 مرداد 1397 01:01 ب.ظ
اره حالم خوب نبود ولی الان خوبم Y.A.S.S.I
zedd تا خط اخر میخواستم نظر بدم" ای کاش مردم معنی کلمات را میفهمیدند "
خط اخر با جمله خودتان خفه شوید گاهی تصمیم گرفتم از این جمله به عنوان "دورشو"ی که همیشه میگم استفاده کنم
ارسال شده در یکشنبه 28 مرداد 1397 08:30 ب.ظ
Y.A.S.S.I

جمعه 9 شهریور 1397 11:58 ب.ظ Y.A.S.S.I