موزیک پلیر

My blue Queendom - 87
My blue Queendom
بهم میگن متنام توی ناراحتی هام قشنگ تر از خوشحالی هامن. میدونم که هرچیزی که توش احساس باشه قشنگه. احساسه که عکسا رو قشنگ میکنه، ادما رو قشنگ میکنه، نوشته ها رو قشنگ میکنه، رابطه هارو قشنگ میکنه. من خوب ناراحتی رو میشناسم. خوابایی میبینم که اگه فیلم شن ژانرشون دراماست. داستانایی مینویسم که چاپش نمیکن همش چون میگن زیادی دراماست. گریه هایی میکنم که...
دارم حس میکنم...که نمیدونم خوشحالی چه شکلیه. نمیدونم رابطه بدون عم چیه. نمیدونم دوستی بدون گریه با هم چیه. نمیدونم مادر به چه دردی جز دردودل کردن میخوره. نمیدونم شادی واقعی چه شکلیه. همه چی دارم. هرچیزی که خواستم رو دارم. ولی همچنان شاد نیستم. هرجایی که خواستم(جز امریکا)رو رفتم. ولی نمیدونم شادی چه شکلیه. مشکل من چیه؟ خدایا. قضیه چیه؟ قالب من شکسته بود؟ رنگایی که ریخته شده تاریخ شکسته بودن؟ چیش خراب بود؟


نظرات: zedd فقط یه سوال میتونم ازت بپرسم
امیدی داری که بفهمی خوشحالی چه شکلیه؟
ارسال شده در سه شنبه 22 آبان 1397 03:09 ب.ظ
شاید... نمیدونم حتی تاحالا فکر نکردم. Y.A.S.S.I

یکشنبه 20 آبان 1397 03:00 ب.ظ Y.A.S.S.I